بیداران

  

حسین جودت

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۲۸۹تبریز

شغل: دکترای فیزیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0