برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۱۸ اصفهان(باغبادوران)

شغل:تحصیل کرده اقتصاد دانشگاه در اتریش

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر

نام پدر :ابوالقاسم 

تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : کومله

تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۲

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS