بیداران

  

هدایت الله حاتمی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۷۴ساله

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0