بیداران

  

عباس حجری بجستانی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۰۱ مشهد

شغل: افسر ارتش

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0