برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳

شغل: دانشجوی رشته معماری

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر و یک پسر

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : بهمن ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : زیر شکنجه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS