برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ ومحل تولد:۱۳۲۶ شهرری

شغل: دبیر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت/ اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS