بیداران

  

مهدی حسنی پاک

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ ومحل تولد:۱۳۲۶ شهرری

شغل: دبیر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت/ اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0