بیداران

  

محمود حسنی مقدم

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ دماوند

شغل: دبیر دبیرستان

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۳۶۰

رندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0