برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ دماوند

شغل: دبیر دبیرستان

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۳۶۰

رندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS