برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸رودسر

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل، ۲ فرزند

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : ۱۹ مهر ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS