برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ اهواز

شغل: مدیر مالی کارخانه

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


محمد علی حسین خانی
تاريخ: 10 فوريه 2010
- خاوران مجازی
محمد علی حسین خانی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS