بیداران

  

شهریار رازی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٨ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٣٦٤

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب رنجبران ایران

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0