برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۷مرداد۱۳۲۶

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۶ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS