بیداران

  

حسین راسخ قاضیانی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۷مرداد۱۳۲۶

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۶ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0