بیداران

  

طوغان ربیعی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۱

شغل: همافر

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: اسدالله

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0