بیداران

  

خسرو رجبیه شایان

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٣٦٥

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0