برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٣٦٥

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


خسرو رجبیه شایان
تاريخ: 10 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS