برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٣٦٥

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS