بیداران

  

آصف رزم دیده

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: کارگر خیاط/چاپ

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0