بیداران

  

احمد علی رصدی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۲۹۶ رشت

شغل: افسر توپخانه

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0