بیداران

  

علی ریاحی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷تهران

شغل: دانشجوی مهندسی پرواز

وضعیت خانوادگی: 

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: ۱۳مهر۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : اسفند ۱۳۶۱

زندان اوین

خاوران: قطعه ۸۲ ردیف

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0