برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷تهران

شغل: دانشجوی مهندسی پرواز

وضعیت خانوادگی: 

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: ۱۳مهر۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : اسفند ۱۳۶۱

زندان اوین

خاوران: قطعه ۸۲ ردیف


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS