بیداران

  

فرامرز زمان زاده

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمان: فدائیان خلق اکثریت-جناح چپ(یا سچفخا-اقلیت)

تاریخ اعدام : ۵ شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0