بیداران

  

فرهاد سلیمی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰

رندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0