برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰

رندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS