برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۱۵ آمل

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام ۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۳ ردیف ۲۰


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS