برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ آذربایجان

شغل: دانشجو مدرسه عالی بازرگانی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۹تیر۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۴ ردیف ۹۲


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS