بیداران

  

مجتبی زرگری

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ آذربایجان

شغل: دانشجو مدرسه عالی بازرگانی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۹تیر۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۴ ردیف ۹۲

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0