برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۸اصفهان

شغل: دانشجوی زمین شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۲مرداد۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

خودکشی یا مرگ زیر شکنجه

زندان کمیته مشترک سابق تهران


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS