برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS