برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی دانشگاه ملی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر ۱۳۶۰

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱ تیرماه ۱۳۶۰

زندان 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS