بیداران

  

طاهره سید احمدی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:راه کارگر

تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۷ ردیف ۸۳

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0