برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:راه کارگر

تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۷ ردیف ۸۳


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS