برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل: دانشجوی ارتباطات دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: سید محمد

تاریخ دستگیری:شهریور۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام:۲۵شهریور۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS