برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ قزوین

شغل: معلم/ دبیر

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر : تقی

تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


عبدالمجید سیمیاری
تاريخ: 21 فوريه 2010
- خاوران مجازی
عبدالمجید سیمیاری
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS