برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :

تاریخ اعدام : ۶ مهر ۱۳۶۰

زندان

خاوران ستون ۲ ردیف ۶۸


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS