بیداران

  

رحیم شمسی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۳ دی ۱۳۱۸ اراک

شغل: افسرارتش

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر: رحمان

تاریخ دستگیری : ۱۱ اردیبشت ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0