برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۳ دی ۱۳۱۸ اراک

شغل: افسرارتش

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر: رحمان

تاریخ دستگیری : ۱۱ اردیبشت ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS