برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: حدود ۷۰ سال

شغل: کارگر/کشاورز

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ خودکشی(یا زیر شکنجه) ۱۳۶۳

زندان اوین

خاوران ستون ۳ یا ۴ ردیف ۴۵


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS