بیداران

  

علی شناسائی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: حدود ۷۰ سال

شغل: کارگر/کشاورز

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ خودکشی(یا زیر شکنجه) ۱۳۶۳

زندان اوین

خاوران ستون ۳ یا ۴ ردیف ۴۵

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0