برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ شهمیرزاد مازندران

شغل: پژشک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : احمد

تاریخ دستگیری: تیر ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۱۱ بهمن ۱۳۶۲

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS