برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران

شغل: لیسانس ریاضی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۱ تیر ۱۳۵۸

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : مرداد ۱۳۵۹

زندان اوین


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS