بیداران

  

حسن شهیدی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: بروجرد

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0