برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶ اصفهان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۶مهر۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ۱۳ آبان ۱۳۶۳

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS