بیداران

  

احمد علی شیرازی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:دی ماه 1340 آمل

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :21 تیرماه 1362

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0