بیداران

  

فریبرز صالحی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: الیگودرز

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0