برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: الیگودرز

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS