برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: لنگرود

شغل: کارمند سازمان برنامه و بودجه

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS