بیداران

  

حسین صفوی نیا

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۹ اسفند۱۳۳۰

شغل: مهندس صنایع

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۱اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0