برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ رشت

شغل: مهندس کشاورزی

وضعیت خانوادگی: متاهل ودودختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۴ ردیف ۲۰


فرامرز صوفی سیاووش
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
فرامرز صوفی سیاووش
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS