بیداران

  

انوش طاهری

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ اهواز

شغل: دانشجوی اخراجی دانشگاه علم و صنعت

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۷ اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0