برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ اصفهان

شغل: دانشجو/کارگر

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : سید جواد

تاریخ دستگیری:۲۹شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۷ دی۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS