برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣١ رشت

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعت شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٩ خرداد ١٣٦١

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ٢٢ مرداد ١٣٦٢

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS