بیداران

  

جواد قائدی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ١٣٣١ رشت

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعت شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٩ خرداد ١٣٦١

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ٢٢ مرداد ١٣٦٢

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0