برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۴ خرداد ۱۳۲۴ تبریز

شغل: وکیل

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : کاظم

تاریخ دستگیری : ۲۰ فروردین ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS