بیداران

  

محمود علیزاده

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۴ خرداد ۱۳۲۴ تبریز

شغل: وکیل

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : کاظم

تاریخ دستگیری : ۲۰ فروردین ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0