بیداران

  

سیف الله غیاثوند

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱نهاوند

شغل: پزشگ و افسر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0