برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۵ مهر ۱۳۲۸مشهد

شغل:

وضعیت خانوادگی:متاهل

نام پدر : احمد

تاریخ دستگیری : ۱۳۵۹

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS