بیداران

  

محسن فاضل

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۵ مهر ۱۳۲۸مشهد

شغل:

وضعیت خانوادگی:متاهل

نام پدر : احمد

تاریخ دستگیری : ۱۳۵۹

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0