بیداران

  

جلال فتاحی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ا مهر ۱۳۲۹ ملایر

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : مجتبی

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0