برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ مشکین شهر

شغل: صاحبشرکت ساختمانی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر : فتح الله

تاریخ دستگیری : ۱۳ آبان۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS