بیداران

  

رحمت فتحی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ مشکین شهر

شغل: صاحبشرکت ساختمانی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر : فتح الله

تاریخ دستگیری : ۱۳ آبان۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0