بیداران

  

مهرداد فرجاد آزاد

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۲۴ تهران

شغل: فعالیت حزبی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : جهانگیر

تاریخ دستگیری: ۱۷ بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۷ مرداد ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0