برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۲۴ تهران

شغل: فعالیت حزبی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : جهانگیر

تاریخ دستگیری: ۱۷ بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۷ مرداد ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS