بیداران

  

بتول فقیه دزفولی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٣

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان مجاهدین خلق

تاریخ اعدام: شهریور ماه ١٣٦١

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0