بیداران

  

جواد قائم آبادی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲بافت کرمان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۳۶۱

محل دستگیری : جاده تهران اهواز

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0