بیداران

  

علی اصغر قباخلو

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: گرمسار

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0